Innkalling til årsmøte 28. februar

Årsmøte avholdes på Johansbuda tirsdag 28. februar kl 19:00

Sakliste:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av sakliste
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll i tillegg til møteleder
  5. Årsmelding – inkludert orientering om planer for 2017
  6. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2016
  7. Vedtektsendringer- forslag fremgår på web-siden under møtereferater sak 9 – 17.
  8. Valg av styre, havnekomite, revisor og valgkomite
  9. Medlemskontingent, havneavgift og prisfastsettelse båtplasser med mer.
  10. Brukerorientering web-side: https://gjosund.info/ v/Louis