Vedtekter

§1 Navn og formål

Foreningens navn er GJØSUND SMÅBÅTFORENING.

Foreningens formål er å samle båtinteresserte og ivareta deres interesser, herunder sikre nødvendige havneplasser, og ellers arbeide for å fremme båtmiljø og sjøliv som trivselsfaktor i lokalsamfunnet.

§2 Medlemskap

Medlemskap i foreningen er åpent for alle som er bosatt i Giske kommune. Styret kan, dersom det foreligger særskilte grunner for det, godkjenne medlemskap for personer som er bosatt utenfor Giske kommune. Inn – og utmelding i foreningen skal skje skriftlig.

Medlemskap gir rett til å søke om båtplass i småbåtforeningens anlegg. (jfr § 8)

Kontingent og avgifter betales forskuddsvis. Medlemmer uten fast båtplass har ikke stemmerett. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlemmer i båtforeningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Tap av medlemskap medfører automatisk tap av rett til båtplass, og tildelt båtplass innløses etter gjeldende regler.

Medlemmer som viser manglende vilje til egeninnsats på foreningsanlegg, som er vedtatt av styret eller årsmøte, eller gjennom sin oppførsel vekker anstøt eller forargelse og som er til skade for foreningen, og unnlater å rette seg etter vedtekter og havnereglement, kan etter vedtak i styret ekskluderes. Vedtaket om eksklusjon må vedtas med minst 4/5 flertall for å være gyldig. Styrets vedtak, skal være begrunnet, og skal meddeles vedkommende medlem skriftlig. Samtidig som det opplyses at vedkommende har adgang til å påklage styrets vedtak til årsmøtet. Slik klage behandles på førstkommende årsmøte.

§3 Andelsinnskudd – Kontingenter – Avgifter

Det skal betales en årlig medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet

Den som får tildelt båtplass skal betale et engangsbeløp/andelsinnskudd som også fastsettes av årsmøtet. Andelsinnskuddet skal betales ved tildeling og før plassen blir tatt i bruk.

Kostnad for båtplass fastsettes av årsmøtet og er knyttet opp mot størrelsen på båtplassen (bredde og utligger).

Havneavgiften fastsettes av årsmøtet og skal dekke løpende kostnader for drift og vedlikehold av anlegget.

Medlemmer og andre som bruker anlegget (slipp, strøm, gjestebrygge m.m.) skal betale de avgifter som styret til enhver tid har vedtatt.

§4 Styringsorganer

Foreningens øverste styringsorgan er årsmøte.

Foreningens drift ledes av et styre valgt på årsmøte og som består av 5 – fem medlemmer:

 • Formann,
 • Sekretær, som også fungerer som nestformann,
 • Kasserer
 • 2 styremedlemmer.

Det velges 2 varamenn.

Styret velges for 2 år, og slik at 3 står på valg hvert annet år og 2 står på valg hvert annet år. Varamenn velges for 1 år.

Styret innkaller til møte som formannen finner det nødvendig eller når et av styrets medlemmer ber om det. Innkallingen bør skje med rimelig frist og på en hensiktmessig måte.

Styrets er vedtaksfør/beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter etter lovlig innkalling. Møtende varamenn regnes som medlem. Styrets vedtak fattes etter alminnelig flertall dersom ikke annet er fastsatt for vedkommende sak. Ved stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende.

§5 Styrets virkeområder og oppgaver

Styret er småbåtforeningens daglige styringsorgan og er ansvarlig overfor årsmøte for at foreningens drift blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Styret ivaretar foreningens økonomi og skal i den forbindelse påse at foreningens eiendeler til enhver tid er forsvarlig forsikret.

Styret skal sørge for en forsvarlig regnskapsførsel over foreningens samlede virksomhet.

Styret ivaretar foreningens interesser med hensyn til aktivitet fra tilstøtende virksomheter og anlegg. Når det gjelder bruk av fellesområde og anleggsendringer hos Nils H. Sæther AS som berører havneanlegget, skal avtalen mellom Gjøsund Småbåtforening og Nils H Sæther AS være grunnlaget for styrets beslutninger. (jfr.) ”Vedlegget til havnereglementet: Avtale mellom Småbåtforeningen og Nils H Sæther AS og Giske Kommune som grunneier/bortfester”

Styret skal i samsvar med gjeldende reglement stå for tildeling av båtplasser. Styret er ansvarlig for endringer/tilpasning/bytte av plasser og ajourfører kart over båteiere som har plass i havnen, og med hvilke type båter som tilhører plassen.

Styret skal foreslå 3 medlemmer til valgkomiteen som velges av årsmøtet.

Styret skal utarbeide årsmelding for siste driftsår og med oversikt over evt. Utbygging/vedlikeholdskostnader som bør utføres kommende år.

Styret tegner i fellesskap foreningens navn med forpliktende virkning. Styret kan ved særskilt vedtak meddele fullmaktsprokura til fungerende formann og kasserer.

§6 Havnekomiteens virkeområder og oppgaver

Havnekomiteen har ansvar for at anlegget til enhver tid er i forsvarlig stand, og påser at gjeldende Havnereglement og regler for anlegget overholdes.

Havnekomiteens leder innkaller til minimum 4 møter og områdeinspeksjoner i året. Det er utarbeidet sjekkliste for dette som skal benyttes.  Mangler, samt ting som må gjøres blir registrert i skjema for dette. Sjekkliste og liste med mangler signeres med dato og deltakere. Videre tilrettelegger havnekomiteen for dugnader med innkjøp av nødvendig materiell, og kontakter gruppeleder før dugnad med gjennomgang av gjøremål i samarbeid med dugnadsansvarlig.

Tvister mellom båteiere fremlegges skriftlig for havnekomiteen som tar avgjørelser etter beste skjønn. I alvorlige tilfeller sendes klagen til styret for avgjørelse. Partene kan anke havnekomiteens avgjørelse til styret.

§7 Bruk av foreningens havneområde og tildeling av båtplass

Årsmøtet fastsetter regler for bruk av foreningens båthavn med tilhørende anlegg på sjø og land, herunder tildeling av båtplass. (jfr.) Havnereglementet.

§8 Rett til båtplass – tildelingsregler

Båtplass ved småbåtforeningens anlegg kan tildeles medlemmer i foreningen etter skriftlig søknad.

Styret skal føre en prioritert liste over medlemmer som søker om båtplass, og den enkelte medlem har til enhver tid rett til å gjøre seg kjent med denne. Den enkelte søkers ansiennitet for tildeling av båtplass regnes fra den tid vedkommende meldte seg som søker på båtplass. Dersom medlemmet takker nei til tilbud om båtplass som omsøkt, regnes ny ansiennitet fra dato for slikt avslag.

Styret fordeler de ledige båtplasser etter den enkelte søkers ansiennitet. Styret kan fravike ansiennitetsprinsippet eller avvise søknader, dersom en finner at de ledige båtplasser ikke kan disponeres til omsøkte formål av hensyn til båtens bredde, dybde, tilkomst, bryggebelastning. o.l.

Ved lik ansiennitet for tildeling av båtplass går den av søkerne foran som har lengst medlemskap i foreningen.

§9 Salg, tilbakekjøp og fremleie av båtplass

Båtplasser som i løpet av inneværende år og påfølgende 12 mnd. ikke er benyttet av vedkommende eier til egen båt eller båt han beviselig disponerer, eller som ikke er utleid gjennom styret, har foreningen rett til å kreve tilbakekjøpt. Ved tilbakekjøp skal vedkommende eier av båtplassen ha tilbakebetalt 100 % av båtplassens til enhver tid gjeldende breddemeterpris, fastsatt av årsmøtet, etter framlegg fra styret. Ved tilbakekjøp kan det etter vedtak i styret gjøres fradrag for ekstraordinært vedlikehold på grunn av skader på båtplassen.

Innløsning av kontrakten skal skje snarest mulig, og senest innen 12 mnd. etter skriftlig oppsigelse.

Salg av båtplass skal kun skje tilbake til Gjøsund Småbåtforening ved styret, som så tildeler den videre til neste på ansiennitetslisten, eller bruker den til utvidelse av eksisterende plasser.

Eier som ikke benytter sin båtplass, skal snarest og innen 1 mnd. melde fra til styret om dette.
Styret og eier av plassen skal i fellesskap stå for fremleie.
Ved fremleie av båtplassen deles leieinntektene 50/50 mellom eier og GSF etter vedtatte takster.
Styret fastsetter satsene. Eier hefter for alle faste avgifter

Båtplassen skal kunne overføres til livsarvinger, men da må styret varsles snarest og senest innen 1 mnd. etter overdragelsen.

Livsarvinger som overtar båtplass må være bosatt i Giske kommune, og må samtidig melde seg inn som medlemmer på lik linje med andre, og har samme plikter/rettigheter som andre medlemmer. (jfr.§2)

§10 Årsmøtet

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar mnd. det påfølgende år.

Årsmøtet innkalles av styret med min. 3 ukers varsel. Innkallingen skal skje skriftlig/ E-post eller ved annonse i lokalpressa.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøte som er lovlig innkalt, er beslutningsdyktig når minst 20 % av registrerte medlemmer møter.

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på saklisten minst 1 uke før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene

Årsmøtet skal behandle:

 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Innkomne forslag
 • Kontingent/ avgifter – jfr. § 3
 • Valg av styre – jfr. § 4
 • Valg av 2 revisorer – for 1 år
 • Valg av valgkomite`- 3 personer for 1 år
 • Valg av Havnekomite`- 2 personer for 2 år, der en står på valg hvert år. Styret skal i tillegg velge en representant til havnekomiteen. Komiteen velger en leder. Denne bør normalt ikke være styrets representant.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes dersom styret finner det nødvendig eller minst ¼ av foreningens medlemmer skriftlig har krevd dette. I innkallingen, som skal skje på samme måte som for ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel. I innkallingen må det fremgå hvilke saker som skal behandles.

§11 Avstemming på årsmøtet

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, med unntak av vedtak om endring av foreningens vedtekter, som skal skje med 2/3 flertall for å være gyldige. Ved stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende.

§12 Medlemsforpliktelser

Medlemmene av Gjøsund Småbåtforening hefter bare for sine innskudd og kontingenter overfor foreningens forpliktelser/kreditorer.

Tillitsverv i foreningen kan pålegges et hvert medlem. Årsmøtet kan frita medlemmer fra verv som ansees for byrdefull for vedkommende eller dersom vedkommende har fungert i verv de siste 2 år.

§13 Nedlegging / oppløsning av foreningen

Beslutning om foreningens oppløsning kan bare fremmes på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkalling.

Det kreves minst 2/3 flertall av de fremmøtte for oppløsningen, og minimum ¾ av foreningens medlemmer må være til stede – eller avgi skriftelig votum til styret. For at vedtaket skal være gyldig må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling innen 3 mnd., hvor det avgjøres med vanlig flertall om vedtaket står ved lag. Ekstraordinært årsmøte vedtar hva som skal gjøres med foreningens kapital og eiendom.

§ 14 HAVNEREGLEMENT

Med havn og havneanlegg menes dette reglement et hvert anlegg på sjø og land som småbåtforeningen disponerer fortøyningsrettigheter i – eller opplagsplass på.
Medlemmene har ansvar for at følgende reglement blir overholdt.

 1. Båteier er selv ansvarlig for at forsvarlige fortøyninger blir benyttet, og at dette blir gjort på en måte som ikke påfører andre båteiere eller anlegget for øvrig, unødige skader. Båteiere er ansvarlig for at egen båt er fortøyd for ekstreme værforhold. Fire strekkavlastere skal benyttes. Havnekomiteen kan pålegge båteiere å brukespring/ekstra fortøyning. Utriggere, bryggefortøyninger og lignende skal ikke forandres eller flyttes på uten samtykke fra Havnekomiteen
 2. Båteiere er for øvrig ansvarlig for enhver skade som hans båt måtte påføre andre ved opphold og bruk av havna. Det tilligger enhver bruker av havna å utvise forsiktighet og godt sjømannskap i alt sitt virke på havna. Rettledning og pålegg fra Havnekomiteen skal følges.
 3. Det skal herske orden og renslighet i foreningens havneanlegg, og det er hver enkelt eier/leier av båtplass sitt ansvar gjennom bruk av anlegget, at dette blir en realitet. Flytebrygger og andre områder tilhørende foreningen, kan ikke benyttes til opplagsplass for vegn, redskap eller utstyr. Havnebassenget og brygger må ikke tilgrises med fiskerester, olje eller annet. Vis god hjelpsomhet og godt naboskap, og sørg for at fortøyninger og tauverk m.m. ikke blir liggende i sjøen.
 4. Større vedlikeholdsarbeid på båter og utstyr må ikke foregå på en slik måte at dette blir til sjenanse for andre brukere av havna. Inngangsporter til flytebrygge skal til enhver tid være låst, og alle båteiere har hver forseg rett til å vise bort uvedkommende, og melde fra om skader, hærverk, tyveri etc. Båteier/leier av båtplass har plikt til å holde brygga fri for is og snø, samt tilgroing av tare, slik at det ikke oppstår unøding vektbelastning, og at ferdsel til og fra båtene kan skje på en trygg måte.
 5. Havneområdets gjestebrygge skal bare være til i land- og ombordstigning.(ta om bord, og i land utstyr). Lengre tids fortøyning tillates ikke unntatt for gjestende båter. Leie for gjesteplass inkl. strøm og vann, fastsettes av styret.
 6. Ferdsel ut og inn i havnen skal skje hensynsfullt, med årvåkenhet, og med minste styrefart. All ferdsel på havnen skjer på eget ansvar.
 7. Ingen del av båten skal stikke innover bryggen slik at det hindrer ferdsel eller er til sjenanse. Dette gjelder så vel løse ting, som fastmontert utstyr som for eksempel baugspyd, daviter, anker etc.
 8. All slippsetting skal avtales. Slippansvarlig i Havnekomiteen koordinerer tidsrom for slippsetting. All slippsetting er på eget ansvar og på egen forsikring.
 9. Foreningen båtvogn leies ut til medlemmer til fastsatt pris pr. slippsetting, og begrenset inntil en uke. Slippsetting over en uke skal avtales med slippansvarlig i Havnekomiteen. Båteier kan bli pålagt å flytte fra slippen. For ikke medlemmer gjelder egne døgnsatser. Styret og Havnekomiteen har fri slippsetting med samme tidsfrister som øvrige medlemmer.
 10. Båter og private båtvogner kan lagres etter avtale med Havnekomiteen, og etter takster fastsatt av styret.
 11. Det påhviler medlemmene dugnadsplikt på minimum 6 timer pr. år pr. båtplass. Ikke utført dugnad belastes med et beløp fastsatt av styret, om må innbetales umiddelbart etter at krav er mottatt. Dugnad kan foretas hele året når Havnekomiteen finner dette nødvendig. Journalføring av dugnadstimer gjøres på eget skjema av Havnekomiteen, og blir oppslått på klubbhuset.
 12. Ved tap av nøkkel til flytebrygge/klubbhus må medlemmene selv erstatte dette.
 13. Skade påført anlegg, forsettelig eller ved uforstand, skal utbedres for skadevolders regning. Havnekomiteen kan dog bruke skjønn i hvert enkelt tilfelle.
 14. Største lengde på utligger er 10 m. Utligger skal være minst 75% av båtens lengde. Utligger kan ikke skiftes ut uten godkjenning fra styret. Havnekomiteen kan imidlertid vise bort fartøyer som er mindre en maksimal tillatt lengde, dersom det har en slik utforming at det kan være til skade for anlegget.

Disse vedtektene vedtas på årsmøte for 2016.