Om

Dagens forening ble etablert i år 2000. Det ble da besluttet å splitte Valderøy Småbåtforening i hhv. Ytterland- og Gjøsund Småbåtforening. Foreningens formål er å samle båtinteresserte og ivareta deres interesser, herunder sikre nødvendige havneplasser, og ellers arbeide for å fremme båtmiljø og sjøliv som trivselsfaktor i lokalsamfunnet.

Medlemskap i foreningen er åpent for alle som er bosatt i Giske kommune. Styret kan, dersom det foreligger særskilte grunner for det, godkjenne medlemskap for personer som er bosatt utenfor Giske kommune. Inn – og utmelding i foreningen skal skje skriftlig.

Gjøsund Småbåtforening gjennomførte en større utbygging av havna i perioden 2009-2011. Samlet ble det investert ca. 9,5 mill kroner. I tillegg ble det nedlagt en betydelig egeninnsats fra foreningens eksisterende medlemmer både i forhold til det praktiske arbeidet og i forhold til alt som måtte klarlegges i forhold til grunneierspørsmål, havnemyndigheter, finansiering og kommunen. Resultatet ble en god og trygg havn som har vært fullt belagt fra dag 1. Nærmere info om utbyggingen og foreningens historie vil bli lagt ut på siden senere.

Med unntak av et lån på kr. 500 000 i Sparebanken Møre, ble utbyggingen finansiert gjennom innskudd fra medlemmene. Foreningen er i dag gjeldfri og har en tilfredsstillende økonomi.

Havna har i dag 519 breddemeter tilgjengelig som er fordelt på 146 båtplasser . Foreningen har pr. 1.10.2015 154 aktive medlemmer, hvorav 8 står på venteliste for båtplass. Brygge 1(nærmest naustrekka) er festet på tradisjonelt vis, mens brygge 2 og 3 er festet med betongpeler. Det er montert tilgang til strøm og ferskvann på alle bryggene og inngang er sikret med kodelås. I disse dager ferdigstilles etmoderne overvåkingssystem (kamera) over havna.

Tildeling av plasser skjer gjennom innskudd fra medlemmene og senere salg skjer i regi av foreningen til satser som bestemmes av årsmøtet. Utleie av plasser skjer kun gjennom foreningen til satser fastsatt av årsmøtet.

Løpende vedlikehold skjer i stor grad gjennom dugnader. Dette dugnadsarbeidet er helt avgjørende for å holde anlegget vedlike og kostnadene nede. Medlemmer plikter å delta på 1 dugnad i året. Styret og havnekomite vil fremheve at det vedlikehold som skjer gjennom dugnadsarbeidet er helt avgjørende for å opprettholde den gode standard vi i dag har. Foreningen tilbyr slipping av båter og utleie av areal for vinteropplag.

Det er også en gjestebrygge i havna som er hyppig i bruk.

Foreningens styre er ansvarlig for driften av havna i nært samarbeid med havnekomiteen. Det holdes jevnlige styremøter i tillegg til årsmøte. Referater fra styre- og årsmøte er tilgjengelig for medlemmer på hjemmesiden.

Generell info, vedtekter og priser er åpent på siden. Annen informasjon om løpende aktiviteter, styrereferater, ventelister m.v. er tilgjengelig for medlemmer.