Sakliste årsmøte 15.2.16

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av sakliste
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll i tillegg til møteleder
 5. Årsmelding – inkludert orientering om planer for 2016
 6. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2015
 7. Vedtektsendring – forslag om endring av § 8, 2.ledd og § 10, 4. ledd
 8. Valg av styre, revisor og valgkomite iht paragraf 4 i vedtektene
 9. Medlemskontingent, havneavgift og prisfastsettelse båtplasser
 10. Brukerorientering ang ny web-side – kort innføring
 11. EventueltSak 7- vedtektsendring – forslag om endring av § 8.2. ledd og § 10, 4. ledd

  Rett til båtplass – tildelingsregler

  Båtplass ved småbåtforeningens anlegg kan tildeles medlemmer i foreningen etter skriftlig søknad.

  Styret drøftet også behov for endringer i vedtektenes § 8, 2.ledd. Styrets vurdering er at ansienniteten nullstilles dersom medlemmet takker nei til tilbud om båtplass forutsatt at den tilbudte plassen er som omsøkt.

  Vedtak:

  Styret foreslår at vedtektenes § 8 endres til å lyde:

  Styret skal føre en prioritert liste over medlemmer som søker om båtplass, og den enkelte medlem har til enhver tid rett til å gjøre seg kjent med denne. Den enkelte søkers ansiennitet for tildeling av båtplass regnes fra den tid vedkommende meldte seg som søker på båtplass.Dersom medlemmet takker nei til tilbud om båtplass som omsøkt, regnes ny ansiennitet fra dato for slikt avslag.

   

  Styret fordeler de ledige båtplasser etter den enkelte søkers ansiennitet. Styret kan fravike ansiennitetsprinsippet eller avvise søknader, dersom en finner at de ledige båtplasser ikke kan disponeres til omsøkte formål av hensyn til båtens bredde, dybde, tilkomst, bryggebelastning. o.l.

  Ved lik ansiennitet for tildeling av båtplass går den av søkerne foran som har lengst medlemskap i foreningen.

  Styret drøftet behov for endringer i vedtektenes § 10, 4. ledd. Punktet «det er ikke anledning å møte med fullmakt» foreslås tatt ut. Begrunnelsen for forslaget er det viser seg vanskelig å oppnå 25% fremmøte av registrerte medlemmer som er kravet i vedtektene for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

  Vedtak:
  Styret foreslår § 10, 4. ledd til å lyde:
  «Årsmøte som er lovlig innkalt, er beslutningsdyktig når minst 25 % av registrerte medlemmer møter.»  (tatt ut «det er ikke anledning å møte med fullmakt»)