Innkalling til årsmøte 13.02 på Johansbuda

Årsmøte avholdes på Johansbuda tirsdag 13. februar kl 19:00

Sakliste:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av sakliste
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll i tillegg til møteleder
  5. Årsmelding – inkludert orientering om planer for 2018
  6. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2017.
  7. Valg av styre, havnekomite, revisor og valgkomite
  8. Medlemskontingent, havneavgift og prisfastsettelse båtplasser med mer.
  9. Evt innkomne saker

Vel møtt!